De uitgangspunten

Alle politieke partijen in Provinciale Staten hebben op 10 mei 2019 verklaard om de volgende uitgangspunten te onderschrijven voor de periode 2019 – 2023. Deze verklaring is een belangrijke basis voor de goede politieke verhoudingen en vertaling van de politieke principes in Provinciale Staten en het duale debat tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Voor de ondertekenaars van dit collegeprogramma vormen deze uitgangspunten de basis voor het programma.

Uitgangspunt 1

We werken open en transparant.

Uitgangspunt 2

Iedereen in Limburg heeft het recht om te zijn wie hij of zij is en om te geloven wat hij of zij gelooft.

Uitgangspunt 3

Wij werken aan een Limburg waarin het aantrekkelijk is om te blijven en je te vestigen.


Uitgangspunt 4

We zoeken actief de samenwerking met (fondsen van) de Europese Unie om Limburgse projecten en programma’s mogelijk te maken.

Uitgangspunt 5

We betrekken de inwoners bij ons beleid, onder andere door nieuwe vormen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven.

Uitgangspunt 6

Wij pakken onze rol rondom de klimaat- en energietransitie.

Uitgangspunt 7

We respecteren de persoonlijke levenssfeer van de inwoners van Limburg.

Uitgangspunt 8

Belastinggeld wordt zuinig besteed.

image
image
image